Ο ΛΟΓΟΣ

Η ανθρώπινη επικοινωνία γίνεται μέσω του λόγου. Τούτος, ουσιαστικά, συνιστά την έκφραση των σκέψεων κάθε ατόμου. Οι μορφές του λόγου είναι αρκετές, αν και κυριαρχεί κυρίως ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Άλλο αξιόλογο...

Ανθρώπινη λογική

Αυτό που είναι γνωστό, είναι το γεγονός ότι η ανθρώπινη ύπαρξη ακολουθεί κάποιους κανόνες από την γέννηση έως τον υποτιθέμενο θάνατο της. Η απόφαση της γεννήσεως ενός ατόμου, ανεξάρτητα από το πώς ή ποιος το αποφασίζει...

BEBAIO KAI ABEBAIO

Ο ανθρώπινος νους αναπτύσσεται μετά τη γέννηση του κάθε ατόμου. Η ωρίμαση του νου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες οι οποίοι αφορούν είτε το ίδιο το άτομο είτε το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Σημαντικό ρόλο...

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

Τα ένστικτα του ανθρώπου, καθώς και των άλλων έμβιων όντων, έχουν μία πολύπλοκη σύνθεση. Επιστημονικά ερευνώνται συστηματικά με αποτέλεσμα να ανακαλύπτονται και να ερμηνεύονται οι μηχανισμοί δράσεις τους. Τούτο που έχει σημασία, εκτός των...

ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Εξ όσων είναι μέχρι σήμερα γνωστά, η ανθρώπινη σκέψη λαμβάνει χώρα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) του ατόμου. Φαίνεται ότι και σε άλλα έμβια όντα συμβαίνει κάτι ανάλογο, τηρουμένων των αναλογιών όσον αφορά την...

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Γραμμένο από τη Τζίνα Δ. Φρεζάδου "...ὑπολαμβάνω γάρ, ὦ Πολύκλεις, τοὺς υἱεῖς ἡμῶν βελτίους ἔσεσθαι, καταλειφθέντων αὐτοῖς ὑπομνημάτων τοιούτων" "Γιατί πιστεύω, Πολυκλή, ότι οι γιοι μας θα γίνουν καλύτεροι, αν τους έχουμε αφήσει κληρονομιά τέτοια συγγράμματα" Ο...

ΠΕΡΙ ΛΑΘΟΥΣ

Ο χρόνος που απαιτείται για την εκτίμηση και την επεξεργασία διαφόρων δεδομένων με αποτέλεσμα να πράττει κάποιος με τον άλφα ή βήτα τρόπο, φαίνεται ότι συνήθως είναι μεγαλύτερος από τον διαθέσιμο. Τούτο συνάγεται από...

Διαβάζονται τώρα

sisifos